สามารถเลือกปิดเฉพาะคำสั่งซื้อขายใดคำสั่งซื้อขายหนึ่งที่คัดลอกจากกลยุทธ์ที่ลงทุนไว้ได้หรือไม่