Các yêu cầu đối với việc hiển thị chiến lược trong ứng dụng là gì?