Quá trình sao chép diễn ra như thế nào và tỷ lệ sao chép được tính toán ra sao?