ผู้ให้บริการกลยุทธ์สามารถสร้างกลยุทธ์ได้สูงสุดจำนวนเท่าใด