กลยุทธ์หนึ่งๆ จะส่งผลถึงยอดเงินในบัญชีของกลยุทธ์อื่นที่คัดลอกไว้หรือไม่