หากมีการเปิดการลงทุนหลายรายการ การลงทุนในแต่ละครั้งจะส่งผลต่อการลงทุนอื่นหรือไม่