Để chiến lược hiển thị trong ứng dụng, cần đáp ứng những yêu cầu gì?