Giao dịch rút tiền của tôi với tư cách Nhà cung cấp chiến lược có ảnh hưởng như thế nào đến một chiến lược?