Việc rút tiền ảnh hưởng đến khoản đầu tư của tôi vào chiến lược như thế nào?