Có thể vừa nhận chia sẻ lợi nhuận và vừa nhận hoa hồng không?