Nhà cung cấp chiến lược có thể giao dịch những gì?