Với tư cách là nhà cung cấp chiến lược, tôi có thể nạp tiền như thế nào?