Việc trở thành nhà cung cấp chiến lược có những hạn chế gì?