Tỷ lệ sao chép cho một chiến lược được tính như thế nào?