Cách chia sẻ đường liên kết trực tiếp của chiến lược