Làm thế nào để kiểm tra có bao nhiêu nhà đầu tư sao chép chiến lược của tôi?