Tôi có thể sao chép đồng thời hai chiến lược trở lên không?