Một chiến lược có thể ảnh hưởng đến số dư trên tài khoản của một chiến lược khác mà tôi sao chép không?