Tôi có thể đóng một lệnh cụ thể đã được sao chép từ một trong những chiến lược mà tôi đầu tư không?