Kỳ giao dịch là gì và kỳ giao dịch ảnh hưởng như thế nào đến các giao dịch sao chép?