Nếu tôi đang sao chép nhiều chiến lược, chúng có được xem là các khoản đầu tư riêng lẻ không?