Đâu là lợi ích chính khi trở thành một nhà giao dịch?