Những thông tin cần biết trước khi bắt đầu sao chép giao dịch